Rừng ThiềnĐạt Ma
T. Không Tên

Sinh Hoạt**

Liên Lạc

 
        

Rừng Thiền Đạt Ma là nơi

Không giáo điều, không hệ phái
Không tín đồ sùng bái
Không chính trị, chức quyền
Không thành viên và đoàn thể
Không thọ nhận cúng dường
Không lễ lộc, hay đình đám
Không tụng niệm, chẳng tu hành
Không ngu tín ...

Nơi đây không phân biệt màu da chủng tộc, hệ phái, tôn giáo ... Nơi đây chỉ có con người hoàn toàn tự do tự giác, với tâm hồn giác ngộ, chí quyết truy cứu và tìm cầu chân lý giác ngộ giải thoát.

Nếu hỏi nơi đây là "đạo gì?"
Xin thưa: Là "Chân Tri Y Phật"

Trân Trọng,
                                            T. Không Tên

i

 
Copyright © 2003 rungthiendatma.org